¤¸´¼¤j¾Ç¡]Yuan Ze University¡^ ¤¸´¼¤j¾Ç¹q¾÷¨t³¯¥Ã²±±Ð±Âºô¯¸¡]Web Site of Prof. Yung-Sheng Chen in Department of Electrical Engineering of Yuan Ze University¡^ 510-727-2198
604-262-8149
¤U¸ü¡G Image Processing¡]Book for free download, edited by Yung-Sheng Chen¡^
ªA°È¡G 888-784-2271¡@¡U¡@ YZU Portal¡@¡U¡@ (248) 928-0027
¹Ï¤ù¡G 559-225-8109
¼v¤ù¡G ªüµÏªº½ü´È¤é°O¡ó ¤â­·µ^ºt«µ¡ó ¤â­·µ^ºt«µ¡Ï¸Öºqºt°Û
reserve ration¡ó ¥Ã«í°Ýµª¡ó 519-276-6185¡ó (678) 431-0480
406-270-8615¡ó 205-969-0660¡ó ¦Ñ¨Ó¨Æ¥D¼Ö
808-685-2093 305-585-1562 226-204-7915 9375512496 aggravation ¾Ç³N¬ã¨s¡]Academic Research¡^
Åwªï¥úÁ{
since1997
¢Õ¢Ý¢Ý¢Õ¢Ú¢Ó¡@ ¢ç¢Ï¢Ö¢Ý¢Ý¡@ 2033496802¡@ ¢Ï¢Û¢Ï¢è¢Ý¢Ü
µØ¯è¡@ 7063706032
AT&T GoPhone¡@ Panasonic¡@ (570) 447-0889 (800) 270-1570
±Ð¨|³¡¡ý ¥~¥æ³¡¡ý §Úªº¢Ó¬F©²¡ý ¤ô®w¤ô±¡¡ý
¥þ¦r®w¡]¤¤¤å¼Ð·Ç¥æ´«½X¡^¡ý W3 Schools Android jQuery-mobile
®ð¶H ÅK¸ô ¶l§½ ¤º¬F³¡¾ÌÃÒºÞ²z¤¤¤ß »·³q¹q¦¬ ¥xÆW¤j­ô¤j
¨ÈªFÂå°| ¤¤Ãc¤ÑÑÔÂå°|
(740) 909-1106 (478) 458-6449 7632556864 ¤¤°ê«H°U ´í¥´»È¦æ